Happy Bday Teh Icha!

Last night, Laskar Saebani celebrated Teh Icha 21st Birthday. Laskar Saebani itu istilah saya buat anak-anak kosan. Kenapa namanya Laskar Saebani? Karena…. si Ibu kos namanya Saebani! hahaha :DDan apa hubungannya ulangtahun Teh Icha sama twit saya?Ehm, oke. Jadi...